Scroll down for Dutch

General information


Name of the ANBI (“Public Benefit Organisation”): Stichting Waterwatch
RSIN number: 8509.46.451
Address: Amerikastraat 10, 5232 BE Den Bosch
E-mail address: info@waterwatchfoundation.com
Objective of the foundation: provide all stakeholders in food production and water management through a vegetation database with geo based information on land and water productivity in order to improve global food security
Board members according to the articles: A.C.G.M. Bastiaansen and H.T.M. Derksen (vacancies available)
Current board members: A.C.G.M. Bastiaansen and C.T. Heesbeen
Reward programm: the board members do not receive a reward for their work. They do have the right to a reimbursement for the costs made in the practices of their function.

Outline policy


1. Introduction
The foundation Waterwatch has been established on September 23rd 2011 to work on the objective to solve global problems regarding food security and efficient water use.
On December 30th 2014, the articles have been modified and from that moment on the foundations will accomplish its objective in the form of an ANBI (“Public Benefit Organisation”).

2. Objective and current projects
The mission of the Foundation is to provide all stakeholders in food production and water management through a vegetation database with geo based information on land and water productivity in order to improve global food security and reduce poverty.
In 2050, the world population will be 9 billion people. This large increase will limit the growth of developing countries. The urbanization will continue and income levels will increase. To keep feeding this urbanizing population, the food production must increase by 70% while using less water.
The Foundation therefore offers all stakeholders in food production and water management more information on the status of their soil and crops. Satellite, climate and weather data of detailed pieces of land, will be combined in a Global Vegetation Database. This global information is free accessible and obtainable on the level of 250 x 250 meters, herewith farmers and other stakeholders can map the water needs of their land property on any moment and herewith manage and predict the yield and land production better. The Foundation offers this data for free to stakeholders and hopes to contribute to solving the global problems on food production substantially.

3. Obtainment of financial resources
The Foundation obtains financial resources in an effective manner, which consist of:
Grants and donations
Endowments, testamentary dispositions and legates
Other obtainments and assets

To obtain these resources, direct contacts in the field of corporate social responsibility will be approached.

4. Property management
The obtained resources will be managed by the treasurer of the Foundation through a bank account at the Rabobank. The yearly obtained resources will be spend on the development and application of the Database directly. The indirect cotst only apply to expenses such as administration, housing, fundraising and operational costs.

5. Equity expenditure
The equity of the Foundation will be spent on the development and application of the Database and also on projects in behalf of global water management to improve food production. Also, the Foundation can provide support to other ANBI’s that work on the same topics as the Foundation.
The equity will be used entirely to realize the objectives of the Foundation.

6. Legal form, registration, fiscal number, annual report and contact information
Foundation Waterwatch is a foundation and is registered at the Dutch Chamber of Commerce with the number 53609034, Spaarneplein 2, the Hague, the Netherlands.
The current board consists of members from the field of corporate social responsibility.
Current chairman is A.C.G.M. Bastiaansen.
The fiscal number of the Foundation is 850946451.
Annual reports will be published on the website and can be downloaded by everyone who is interested (http://www.waterwatchcooperative.com)

Projected activities over 2015 – 2018

 • Acquisition of founding partners and funds
 • Create a global vegetation database that is the basis for a wide variety of applications that contribute to sustainable improvement of food security, water productivity and ecosystems.
 • Develop and offer services to integrate data in order to support applications that are based on vegetation database to contribute to food security and water productivity. For 2016 we are developing and introduce to the market so called early warning applications for diseases of for various crops (potatoes, sugarcane, wheat, corn, cacao, coffee, tea, etc.) which will lower crop damage worldwide.
 • Support projects in developing countries to implement innovative applications that contribute to sustainable improvement of water productivity, food production and as result better in come of smallholder farmer families. For 2015 and 2016 we prepare projects in Kenya, Uganda, Tanzania, Ethiopia and Cambodia and Vietnam
 • Develop Software-development-kits (SDK) which lower the market entree barrier for many developers (mainly in developing countries) to make innovative services-and applications that contribute to sustainable increase of food production/foods security.
 • Organize conferences about themes that are related to Waterwatch Foundation’s mission and activities in order to increase awareness about these themes at relevant stakeholders and to accelerate the implementation of innovative solutions that contribute to sustainable increase of water productivity and food security.

Financial statements of the Waterwatch Foundation can be found here:

Financial Statement WWFoundation.2014

Financial Statement WWFoundation 2015

Financial Statement WWFoundation 2016

Financial Statement WWFoundation 2017

Financial Statement WWFoundation 2018

Financial Statement WWFoundation 2019

Financial Statement WWFoundation 2020

Financial Statement WWFoundation 2021

Financial Statement WWFoundation 2022

Financial Statement WW Foundation 2023

Dutch version

Algemene informatie


Naam van de ANBI: Stichting Waterwatch
RSIN nummer: 8509.46.451
Adres: Amerikastraat 10, 5232 BE Den Bosch
E-mailadres: info@waterwatchfoundation.com
Doelstelling van de stichting: alle belanghebbenden in de voedselproductie en waterbeheer via een vegetatie database voorzien van geo onderbouwde informatie over land- en waterproductiviteit om de voedselzekerheid wereldwijd te verbeteren.
Bestuurssamenstelling volgens statuten: de heren A.C.G.M. Bastiaansen en H.T.M. Derksen (vacatures beschikbaar)
Bestuurssamenstelling actueel: de heren A.C.G.M. Bastiaansen en C.T. Heesbeen
Beloningsbeleid: de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten

Hoofdlijnen beleidsplan


1. Inleiding
De Stichting Waterwatch is op 23 september 2011 opgericht om te werken aan haar doelstelling tot het oplossen van mondiale problemen op het gebied van voedselzekerheid en efficiënt watergebruik.
Op 30 december 2014 zijn de statuten gewijzigd en zal de Stichting haar doelstelling vervullen vanuit de vorm van een Algemeen Nut Beogende Instelling hebben.

2. Doelstelling en huidige werkzaamheden
Het is de missie van de Stichting om wereldwijd alle belanghebbenden in de voedselproductie en waterbeheer via een vegetatie database te voorzien van geo onderbouwde informatie over land en water productiviteit om de voedselzekerheid wereldwijd te verbeteren en armoede te verminderen.
In 2050 zal de aarde worden bevolkt door ongeveer 9 miljard mensen. Deze enorme toename zal de groei van ontwikkelingslanden beperken. De verstedelijking zal doorgaan en de inkomensniveaus zullen toenemen. Om deze stedelijke bevolking te kunnen voeden zal de voedselproductie met 70% moeten stijgen, terwijl er minder water gebruikt kan worden.
De Stichting biedt daarom wereldwijd alle belanghebbenden in de voedselproductie en het waterbeheer meer informatie over de conditie van hun grond en gewassen. Satelliet data, klimaat data en weersinformatie van gedetailleerde gebieden worden opgenomen in een Global Vegetation Database. Deze wereldwijde informatie is op het niveau van 250 x 250 meter gratis verkrijgbaar en toegankelijk, hiermee kunnen boeren en andere belanghebbenden de behoeften van hun grond aan water op ieder moment in kaart brengen en daarmee de opbrengsten in de landbouwproductie beter managen en voorspellen. De Stichting stelt deze data open en gratis ter beschikking aan belanghebbenden en hoopt daarmee een forse bijdrage te leveren aan het oplossen van problemen in de voedselproductie wereldwijd.

3. Werving van middelen
De Stichting verwerft financiële middelen op effectieve manier en deze verkregen middelen bestaan uit:
a. Subsidies en donaties;
b. Schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. Andere verkrijgingen en baten.

Om deze middelen te verkrijgen worden bekende directe contacten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen benaderd.

4. Beheer van het vermogen
De verkregen middelen worden beheerd door de penningmeester van de Stichting via een bankrekening bij de Rabobank. De jaarlijkse verworven middelen worden direct besteed aan de ontwikkeling en toepasbaarheid van de Database. De indirecte kosten hebben louter betrekking op uitgaven als administratie; huisvesting; fondswerving en operationele kosten.

5. Besteding van het vermogen
Het vermogen van de Stichting zal worden besteed aan de ontwikkeling en toepasbaarheid van de Database en tevens aan projecten ten behoeve van wereldwijd waterbeheer voor de verbetering van de voedselproductie. Tevens zal door de Stichting financiële ondersteuning kunnen worden geboden aan andere ANBI’s die werkzaam zijn op hetzelfde gebied als de Stichting.
Het vermogen zal volledig worden gebruikt om de doelstellingen van de Stichting te realiseren.

6. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens
Stichting Waterwatch is een Stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53609034, Spaarneplein 2 te ‘s-Gravenhage.
Het bestuur kent momenteel een vertegenwoordiging van bestuurders uit kringen van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het voorzitterschap is momenteel in handen van de heer A.C.G.M. Bastiaansen.
Het fiscaal nummer van de Stichting is 850946451.
Jaarverslagen worden gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload (zie http://www.waterwatchcooperative.com).

Geplande activiteiten 2015 – 2018

 • Acquisitie van founding partners and fondsen
 • Global Vegetation Database ontwikkelen, die de basis vormt voor een brede variëteit aan toepassingen die bijdragen aan een duurzame verbetering van voedselveiligheid, waterproductiviteit en ecosystemen.
 • Services voor data-integratie ontwikkelen en aanbieden om toepassingen gebaseerd op de vegetatiedatabase -die bijdragen aan de voedselzekerheid en waterproduciviteit- ondersteunen. Voor 2016 staat gepland zogenaamde vroegtijdige waarschuwingsapplicaties te ontwikkelen en introduceren m.b.t. ziektes bij verschillende gewassen (aardappels, suikerbieten, tarwe, maïs, cacao, koffie, thee etc.) om de schade aan gewassen wereldwijd te verminderen.
 • Projecten in ontwikkelingslanden ondersteunen om innovatieve applicaties te implementeren die bijdragen aan de duurzame verbetering van waterproductiviteit en voedselproductie, met als resultaat hogere inkomens voor kleinschalige boerenfamilies. Voor 2015 en 2016 bereiden we projecten voor in Kenia, Uganda, Tanzania, Ethiopië, Cambodja en Vietnam.
 • Het ontwikkelen van Software-development-kits (SDK) die de toetredingsdrempel tot de markt voor veel ontwikkelaars (met name in ontwikkelingslanden) verlagen om zo innovatieve services en applicaties te maken die bijdragen aan de duurzame verhoging van voedselproductie en voedselzekerheid.
 • Conferenties organiseren over thema’s gerelateerd aan Waterwatch Foundations missie en activiteiten om de bewustwording en bekendheid van deze thema’s bij relevante belanghebbenden te vergroten en om de implementatie van innovatieve oplossingen -die bijdragen aan de duurzame verhoging van waterproductiviteit en voedselzekerheid- te versnellen.

De financiële jaarverslagen van de Stichting Waterwatch vind u hier:

Financieel verslag WWFoundation 2014

Financieel verslag WWFoundation 2015

Financieel verslag WWFoundation 2016

Financieel verslag WWFoundation 2017

Financieel verslag WWFoundation 2018

Financieel verslag WWFoundation 2019

Financieel verslag WWFoundation 2020

Financieel verslag WWFoundation 2021

Financieel verslag WWFoundation 2022

Financieel verslag WWFoundation 2023