Scroll down for English

Algemene informatie

Naam van de ANBI: Stichting Waterwatch
RSIN nummer: 8509.46.451
Adres: Amerikastraat 10, 5232 BE Den Bosch
E-mailadres: info@waterwatchfoundation.com
Doelstelling van de stichting: alle belanghebbenden in de voedselproductie en waterbeheer via een vegetatie database voorzien van geo onderbouwde informatie over land- en waterproductiviteit om de voedselzekerheid wereldwijd te verbeteren.
Bestuurssamenstelling volgens statuten: de heren A.C.G.M. Bastiaansen en H.T.M. Derksen (vacatures beschikbaar)
Bestuurssamenstelling actueel: de heren A.C.G.M. Bastiaansen en H.T.M. Derksen
Beloningsbeleid: de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten

Hoofdlijnen beleidsplan

1. Inleiding
De Stichting Waterwatch is op 23 september 2011 opgericht om te werken aan haar doelstelling tot het oplossen van mondiale problemen op het gebied van voedselzekerheid en efficiënt watergebruik.
Op 30 december 2014 zijn de statuten gewijzigd en zal de Stichting haar doelstelling vervullen vanuit de vorm van een Algemeen Nut Beogende Instelling hebben.

2. Doelstelling en huidige werkzaamheden
Het is de missie van de Stichting om wereldwijd alle belanghebbenden in de voedselproductie en waterbeheer via een vegetatie database te voorzien van geo onderbouwde informatie over land en water productiviteit om de voedselzekerheid wereldwijd te verbeteren en armoede te verminderen.
In 2050 zal de aarde worden bevolkt door ongeveer 9 miljard mensen. Deze enorme toename zal de groei van ontwikkelingslanden beperken. De verstedelijking zal doorgaan en de inkomensniveaus zullen toenemen. Om deze stedelijke bevolking te kunnen voeden zal de voedselproductie met 70% moeten stijgen, terwijl er minder water gebruikt kan worden.
De Stichting biedt daarom wereldwijd alle belanghebbenden in de voedselproductie en het waterbeheer meer informatie over de conditie van hun grond en gewassen. Satelliet data, klimaat data en weersinformatie van gedetailleerde gebieden worden opgenomen in een Global Vegetation Database. Deze wereldwijde informatie is op het niveau van 250 x 250 meter gratis verkrijgbaar en toegankelijk, hiermee kunnen boeren en andere belanghebbenden de behoeften van hun grond aan water op ieder moment in kaart brengen en daarmee de opbrengsten in de landbouwproductie beter managen en voorspellen. De Stichting stelt deze data open en gratis ter beschikking aan belanghebbenden en hoopt daarmee een forse bijdrage te leveren aan het oplossen van problemen in de voedselproductie wereldwijd.

3. Werving van middelen
De Stichting verwerft financiële middelen op effectieve manier en deze verkregen middelen bestaan uit:
a. Subsidies en donaties;
b. Schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. Andere verkrijgingen en baten.

Om deze middelen te verkrijgen worden bekende directe contacten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen benaderd.

4. Beheer van het vermogen
De verkregen middelen worden beheerd door de penningmeester van de Stichting via een bankrekening bij de Rabobank. De jaarlijkse verworven middelen worden direct besteed aan de ontwikkeling en toepasbaarheid van de Database. De indirecte kosten hebben louter betrekking op uitgaven als administratie; huisvesting; fondswerving en operationele kosten.

5. Besteding van het vermogen
Het vermogen van de Stichting zal worden besteed aan de ontwikkeling en toepasbaarheid van de Database en tevens aan projecten ten behoeve van wereldwijd waterbeheer voor de verbetering van de voedselproductie. Tevens zal door de Stichting financiële ondersteuning kunnen worden geboden aan andere ANBI’s die werkzaam zijn op hetzelfde gebied als de Stichting.
Het vermogen zal volledig worden gebruikt om de doelstellingen van de Stichting te realiseren.

6. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens
Stichting Waterwatch is een Stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53609034, Spaarneplein 2 te ‘s-Gravenhage.
Het bestuur kent momenteel een vertegenwoordiging van bestuurders uit kringen van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het voorzitterschap is momenteel in handen van de heer A.C.G.M. Bastiaansen.
Het fiscaal nummer van de Stichting is 850946451.
Jaarverslagen worden gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload (zie http://www.waterwatchcooperative.com).

Geplande activiteiten 2015 – 2018

  • Acquisitie van founding partners and fondsen
  • Global Vegetation Database ontwikkelen, die de basis vormt voor een brede variëteit aan toepassingen die bijdragen aan een duurzame verbetering van voedselveiligheid, waterproductiviteit en ecosystemen.
  • Services voor data-integratie ontwikkelen en aanbieden om toepassingen gebaseerd op de vegetatiedatabase -die bijdragen aan de voedselzekerheid en waterproduciviteit- ondersteunen. Voor 2016 staat gepland zogenaamde vroegtijdige waarschuwingsapplicaties te ontwikkelen en introduceren m.b.t. ziektes bij verschillende gewassen (aardappels, suikerbieten, tarwe, maïs, cacao, koffie, thee etc.) om de schade aan gewassen wereldwijd te verminderen.
  • Projecten in ontwikkelingslanden ondersteunen om innovatieve applicaties te implementeren die bijdragen aan de duurzame verbetering van waterproductiviteit en voedselproductie, met als resultaat hogere inkomens voor kleinschalige boerenfamilies. Voor 2015 en 2016 bereiden we projecten voor in Kenia, Uganda, Tanzania, Ethiopië, Cambodja en Vietnam.
  • Het ontwikkelen van Software-development-kits (SDK) die de toetredingsdrempel tot de markt voor veel ontwikkelaars (met name in ontwikkelingslanden) verlagen om zo innovatieve services en applicaties te maken die bijdragen aan de duurzame verhoging van voedselproductie en voedselzekerheid.
  • Conferenties organiseren over thema’s gerelateerd aan Waterwatch Foundations missie en activiteiten om de bewustwording en bekendheid van deze thema’s bij relevante belanghebbenden te vergroten en om de implementatie van innovatieve oplossingen -die bijdragen aan de duurzame verhoging van waterproductiviteit en voedselzekerheid- te versnellen.

Staat van baten en lasten

2013 2014 Prognose 2015
Baten
Giften en schenkingen € 0 € 0 € 165.000
Overige baten € 0 + € 40.000 + € 0 +
Totale baten € 0 € 40.000 € 165.000
Lasten
Bijdragen € 0 € 0 € 140.000
Kosten fondswerving € 0 € 13.552 € 7.500
Huisvestingkosten € 0 € 1.500 € 0
Kantoorkosten € 0 € 2.260 € 0
Financiële kosten € 0 € 151 € 0
Algemene kosten € 616 + € 23.636 + € 1.000 +
Totale lasten € 616 € 41.099 € 148.500
Resultaat – € 616 – € 1.099 € 16.500

Balans

2013 2014
Activa
Vorderingen € 103 € 4.169
Liquide middelen € 938 + € 102.089 +
Totaal € 1.041 € 106.258
Passiva
Eigen vermogen € 990 – € 109
Langlopende schulden € 100.000
Kortlopende schulden € 51 + € 6.367 +
Totaal € 1.041 € 106.258